Privacy

Waarom deze privacyverklaring?

Droomcasas hecht grote waarde aan de bescherming van uw privacy en persoonsgegevens. Wij gebruiken uw persoonsgegevens uitsluitend in overeenstemming met de Privacywet en andere relevante vigerende wettelijke voorschriften. Iedere verwijzing in deze Privacyverklaring naar de Privacywet betekent een verwijzing naar de Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens. Iedere verwijzing naar de Verordening is een verwijzing naar de Verordening van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens.

Met deze Privacyverklaring wil Droomcasas u wijzen op eventuele verwerkingshandelingen ten aanzien van deze gegevens en op uw rechten. Door gebruik te maken van ons platform/onze website/onze applicatie verleent u expliciet uw toestemming met mogelijke verwerkingshandelingen door Droomcasas.

Het is mogelijk dat deze Privacyverklaring in de toekomst onderhevig is aan aanpassingen en wijzigingen. Het is aan u om op regelmatige basis dit document te raadplegen. Iedere substantiële wijziging zal steeds duidelijk gecommuniceerd worden op het platform van Droomcasas.

Wie verwerkt de persoonsgegevens?

droomcasas.nl / droomcasas.com is een initiatief van: Droomcasas (Hierna: “Droomcasas”)

Btw-nummer: NL 67623700
Erik van der Made

E-mail: info@droomcasas.nl
Telefoon: +31 (0)35 6286152 / +31 6 42312633

Welke persoonsgegevens worden verwerkt?

Droomcasas verbindt zich ertoe enkel de gegevens te verwerken die ter zake dienend zijn en noodzakelijk zijn voor de doeleinden waarvoor zij verzameld werden. Volgende categorieën van persoonsgegevens kunnen verwerkt worden door Droomcasas:

–        Identificatiegegevens

Voor welke doeleinden worden mijn persoonsgegevens gebruikt?

Droomcasas verzamelt persoonsgegevens om u een veilige, optimale en persoonlijke gebruikerservaring te bieden. De verzameling van persoonsgegevens wordt uitgebreider naarmate u intensiever gebruik maakt van het platform/de website/de applicatie en onze online dienstverlening.

Gegevensverwerking is essentieel voor de werking van het platform/de website/de applicatie en de daarbij horende diensten. De verwerking gebeurt uitsluitend voor volgende welbepaalde doeleinden:

–        U toegang verschaffen tot uw gebruikersprofiel.
–        Het aanbieden en verbeteren van een algemene en gepersonaliseerde dienstverlening; inclusief facturatiedoeleinden, aanbod van informatie, nieuwsbrieven en aanbiedingen die nuttig en/of noodzakelijk zijn voor u, de verkrijging en verwerking van gebruikersbeoordelingen en het verlenen van ondersteuning.
–        Het aanbieden en verbeteren van de aangeleverde producten; persoonsgerichte en specifieke producten aan de hand van geleverde informatie en gegevens.
–        De detectie van en bescherming tegen fraude, fouten en/of criminele gedragingen.
–        Marketing doeleinden

Bij een bezoek aan het platform/de website/de applicatie van Droomcasas worden er enkele gegevens ingezameld voor statistische doeleinden. Dergelijke gegevens zijn noodzakelijk om het gebruik van ons platform/onze website/onze applicatie te optimaliseren. Deze gegevens zijn: IP-adres, vermoedelijke plaats van bezoek, uur en dag van bezoek, welke pagina’s er werden bezocht. Wanneer u het platform/de website/de applicatie van Droomcasas bezoekt verklaart u zich akkoord met deze gegevensinzameling bestemd voor statische doeleinden zoals hierboven omschreven.

De Gebruiker verschaft steeds zelf de persoonsgegevens aan Droomcasas en kan op die manier een zekere controle uitoefenen. Indien bepaalde gegevens onvolledig of ogenschijnlijk incorrect zijn, behoudt Droomcasas zich het recht voor bepaalde verwachte handelingen tijdelijk of permanent uit te stellen.

De persoonsgegevens worden intern verwerkt door de medewerkers van Droomcasas.  Verder worden de persoonsgegevens niet verkocht of meegedeeld aan andere derde partijen voor commerciële doeleinden die aan ons verbonden zijn. Droomcasas heeft alle mogelijke juridische en technische voorzorgen genomen om ongeoorloofde toegang en gebruik te vermijden.

YOURHOSTING

Yourhosting is een hosting solution builder, waarmee we onze website optimaal laten werken.

Alle data die we hiervoor verzamelen, wordt op een eerlijke en wettige manier verwerkt op de beveiligde servers van Yourhosting. Yourhosting beschikt over een ISO 27001-certificaat voor data-beveiliging.

De servers van Yourhosting bevinden zich in Nederland. Data-verwerking vindt dus niet plaats buiten de EU.

Yourhosting maakt gebruik van een Data Protection Officer die alle procedures inzake de verwerking van uw gegevens in het oog houdt. Hij waakt over uw privacy.

Yourhosting GDPR-maatregelen: https://www.yourhosting.nl/support/privacy/privacy.html

MAILCHIMP

Wij kunnen uw gegevens uitwisselen met MAILCHIMP. Dit is software voor e-mailmarketing. Via data-uitwisseling bewaken we de effectiviteit van onze e-mailcampagnes. Mailchimp kan statistische en prestatie-informatie bewaren, analyseren en compileren op basis van en / of gerelateerd aan ons gebruik van hun services, in een geaggregeerde en geanonimiseerde indeling.

Meer informatie over Mailchimp en GDPR: https://mailchimp.com/help/about-the-general-data-protection-regulation

FACEBOOK

Wij kunnen uw gegevens delen met Facebook om te adverteren. Hierbij kunnen we lijsten van e-mailadressen uploaden zodat we bestaande contacten via het Facebook platform gepersonaliseerde advertenties kunnen tonen.

Facebook kan u aan de hand van uw gegevens Facebook-producten aanbieden, alsook meer inzicht krijgen in uw andere gegevens, waaronder gegevens over uw gebruik van andere websites en apps. Het is daarbij irrelevant of u wel of niet bent geregistreerd of aangemeld.

Facebook deelt de gecodeerde gegevens niet met derden of andere adverteerders en verwijdert de gecodeerde gegevens zodra het overeenstemmingsproces is voltooid.

Facebook bewaakt de vertrouwelijkheid en veiligheid van de gegevens door middel van technische en fysieke beveiliging van de Facebook-systemen waarop deze gegevens zijn opgeslagen.

Deze beveiliging beschermt en waakt tegen onbedoelde of ongeautoriseerde toegang om te voorkomen van gebruiken, wijzigen of delen van gegevens.

Facebook geeft geen toegang tot of informatie over de aangepaste doelgroep(en) aan derden of andere adverteerders, gebruikt de doelgroep(en) niet om deze aan informatie over onze gebruikers te koppelen, maakt geen profielen op basis van interesses en gebruikt deze doelgroep(en) niet op een andere manier dan voor het bieden van services, tenzij ze hiervoor onze toestemming hebben of hiertoe wettelijk verplicht zijn.

Meer informatie over de voorwaarden voor aangepaste doelgroepen op Facebook:

https://www.facebook.com/ads/manage/customaudiences/tos.php

Wij gebruiken ook cookies!

Tijdens een bezoek aan ons platform/onze website kunnen ‘cookies’ op uw harde schijf geplaatst worden om het platform/de website beter af te stemmen op de behoeften van de terugkerende bezoeker. Niet-functionele cookies helpen ons om uw bezoek aan het platform te optimaliseren en om technische keuzes te herinneren.

Voor een verder begrip van de wijze waarop wij cookies gebruiken om uw persoonsgegevens te verzamelen en te verwerken, verwijzen wij u graag door naar onze Cookieverklaring.

Als u het platform/de website van Droomcasas wil consulteren, is het aan te raden dat u cookies ingeschakeld hebt. Hoe u cookies daarentegen kan uitschakelen, staat eveneens te lezen in onze Cookieverklaring.

Wat zijn mijn rechten?

Garantie van een rechtmatige en veilige verwerking van de persoonsgegevens

Droomcasas verwerkt uw persoonsgegevens steeds eerlijk en rechtmatig. Dit houdt volgende garanties in:

–        Persoonsgegevens worden enkel conform de omschreven en gerechtvaardigde doeleinden van deze Privacyverklaring verwerkt.
–        Persoonsgegevens worden enkel verwerkt voor zover dit toereikend, ter zake dienend en niet overmatig is.
–        Persoonsgegevens worden maar bewaard zolang dit noodzakelijk is voor het verwezelijken van de omschreven en gerechtvaardigde doeleinden in deze Privacyverklaring.

De nodige technische en beveiligingsmaatregelen werden genomen om de risico’s op onrechtmatige toegang tot of verwerking van de persoonsgegevens tot een minimum te reduceren. Bij inbraak in haar informaticasystemen zal Droomcasas onmiddellijk alle mogelijke maatregelen nemen om de schade tot een minimum te beperken.

Recht op inzage/rectificatie/wissen van uw persoonsgegevens

Bij bewijs van uw identiteit als Gebruiker, beschikt u over een recht om van Droomcasas uitsluitsel te krijgen over het al dan niet verwerken van uw persoonsgegevens. Wanneer Droomcasas uw gegevens verwerkt, heeft u bovendien het recht om inzage te verkrijgen in de verzamelde persoonsgegevens. Indien u wenst uw recht op inzage te gebruiken, zal Droomcasas hieraan gevolg geven binnen één (1) maand na het ontvangen van de aanvraag. De aanvraag gebeurt via aangetekende zending of via het versturen van een e-mail naar info@droomcasas.nl.

Onnauwkeurige of onvolledige persoonsgegevens kunnen steeds verbeterd worden. Het is aan de Gebruiker om in de eerste plaats zelf onnauwkeurigheden en onvolledigheden aan te passen. U kan uw recht op verbetering uitoefenen door een aanvullende verklaring te verstrekken aan Droomcasas. Droomcasas zal hieraan gevolg geven binnen één (1) maand na het ontvangen van de aanvullende verklaring.

U heeft bovendien het recht om zonder onredelijke vertraging uw persoonsgegevens door ons te laten wissen. U kan slechts beroep doen op dit recht om vergeten te worden in de hiernavolgende gevallen:

–        Wanneer de persoonsgegevens niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor zij oorspronkelijk werden verzameld;
–        Wanneer de persoonsgegevens verzameld werden op basis van verkregen toestemming en geen andere rechtsgrond bestaat voor de verwerking;
–        Wanneer bezwaar wordt gemaakt tegen de verwerking en geen prevalerende dwingende gerechtvaardigde gronden voor de verwerking bestaan;
–        Wanneer de persoonsgegevens onrechtmatig werden verwerkt;
–        Wanneer de persoonsgegevens gewist moeten worden overeenkomstig een wettelijke verplichting.

Droomcasas beoordeelt de aanwezigheid van een van de voornoemde gevallen.

Recht op beperking van/bezwaar tegen de verwerking van uw persoonsgegevens

Gebruiker heeft het recht om een beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te verkrijgen:
–        Gedurende de periode die Droomcasas nodig heeft om de juistheid van de persoonsgegevens te controleren, in geval van betwisting;
–        Wanneer de gegevensverwerking onrechtmatig is en Gebruiker verzoekt tot een beperking van de verwerking in plaats van het wissen van de persoonsgegevens;
–        Wanneer Droomcasas de persoonsgegevens van de Gebruiker niet meer nodig heeft voor de verwerkingsdoeleinden en Gebruiker de persoonsgegevens nodig heeft inzake een rechtsvordering;
–        Gedurende de periode die Droomcasas nodig heeft om de aanwezigheid van de gronden voor het wissen van persoonsgegevens te beoordelen.

Gebruiker heeft bovendien te allen tijde het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van zijn persoonsgegevens. Droomcasas staakt hierna de verwerking van uw persoonsgegevens, tenzij Droomcasas dwingende gerechtvaardigde gronden voor de verwerking van uw persoonsgegevens kan aanvoeren die zwaarder wegen dan het recht van de Gebruiker op bezwaar.

Indien Gebruiker wenst om deze rechten uit te oefenen, zal Droomcasas hieraan gevolg geven binnen één  (1) maand na het ontvangen van de aanvraag. De aanvraag gebeurt via aangetekende zending of via een e-mail naar info@droomcasas.nl

Recht op gegevensoverdraagbaarheid

Gebruiker heeft het recht om de aan Droomcasas verstrekte persoonsgegevens in een gestructureerde, gangbare en machine leesbare vorm te verkrijgen. Daarnaast heeft Gebruiker het recht om deze persoonsgegevens over te dragen aan een andere verwerkingsverantwoordelijke wanneer de verwerking van de persoonsgegevens uitsluitend rust op de verkregen toestemming van de Gebruiker.

Indien Gebruiker wenst om dit recht uit te oefenen, zal Droomcasas hieraan gevolg geven binnen één (1) maand na het ontvangen van de aanvraag. De aanvraag gebeurt via aangetekende zending of via een e-mail naar info@droomcasas.nl

Recht op het intrekken van mijn toestemming/recht om klacht in te dienen

Gebruiker heeft te allen tijde het recht om zijn toestemming in te trekken. Het intrekken van de toestemming laat de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking daarvan, onverlet. Daarnaast heeft Gebruiker het recht om klacht in te dienen betreffende de verwerking van zijn persoonsgegevens door Droomcasas bij de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer.

Indien Gebruiker wenst dit recht uit te oefenen, zal Droomcasas hieraan gevolg geven binnen één (1) maand na het ontvangen van de aanvraag. De aanvraag gebeurt via aangetekende zending of via e-mail naar info@droomcasas.nl